• Ky hieu nhua

    Nhựa: PET, HDPE, PVC,…

    7 Loại lựa tái chế Bảy loại nhựa được tái chế và có trong ký hiệu nhựa tái chế bao gồm: PETE, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS và loại khác. Trong 7 loại nhựa này thì có 2 loại nhựa…